Shenandoah

3 4 4 4 -4 5 -5 -6 6
Oh Shen-an-doah, I long to hear you,

7-7 -6 6 -6 6 5 6
A-a-way, you rol-ling riv-er,

6 -6 -6 -6 5 6 5 -4 4
Oh Shen-an-doah, I long to hear you,

-4 5 4 5 -6 6
A-way, we're bound a-way,

4 -4 5 4 -4 4
'Cross the wide Mis-sour-i.