Chihua-hua

 

Chihua-hua

+4 +3 +3 +3 -4
-4 +3 +3 +3 +4
+4 +3 +3 +3 -4
-4 +3 +3 +3 +4