Kum ba yah

4 5 6 6 6 -6 -6 6
Kum ba yah, my lord, kum ba yah.

4 5 6 6 6 -5 5 -4
Kum ba yah, my Lord, kum ba yah,

4 5 6 6 6 -6 -6 5
Kum ba yah, my Lord, Kum ba yah,

-5 5 4 -4 -4 4
Oh, Lo-rd, kum ba yah