Sayuri's Melody (Kumo no mukou, yakusoku no basho)

Sayuri's Melody (Kumo no mukou, yakusoku no basho)

+3 +4 +5 +6 +6 -5 -4 +4
+3 +4 +5 -6 -6 -7 +6 +5
+3 +4 +5 +6 +6 -5 -4 +4
+3 +4 +5 -4 +3 -3 -4 +4

+4 +5 +6 +7 +7 -7 +6 -6
-6 -8 +8 -9 -9 +8 +7 -8
-8 +7 -8 +8

+6 -5 +5 -7 +7 -7 -6
+6 +6 -6 +6 -4 -5 +5
+5 -5 +6 +6 -5 +5
-7 +7 +7 -7 -6
+6 +6 -6 +6 -4 +4

+5 -5 +6 +6 -5 +5
-7 +7 +7 -7 -6
+6 +6 -6 +6 -4 -5 +5
+5 -5 +6 +6 -5 +5
-7 +5 +7 -7 -6
+6 +6 -6 +6 -4 +4