Oy, Moroz Moroz

Oy, Moroz Moroz

-4 -5-6 +6-5 -6
-4 -5-6 +6-5
+7 +7+7-6+6-8 +8-8+7
-6 -6+7-8+8-8
+7 +7+7-6+6-8 +8-8+7
-6 -6+7-8+8-8