Není nutno

NENÍ NUTNO -
hudba: Jaroslav Uhlíř / Tet: Zdeněk Svěrák

Z FILMU TŘI VETERÁNI

Zapsal Old sweat

6 6 -5 5 6 6 -5 5 6 6 -5 5 6 5 -5 6 -4
Ne-ní nut-no ne-ní nut-no a-by by-lo pří-mo ve-se-lo

-5 -5 5 -4 -5 -5 5 -4 -5 -5 -5 5 -4 4 -4 5
hla-vně ne-smí bý-ti smut-no na-tož a-by se bre-če-lo

6 6 -5 5 6 6 -5 5 5 -5 6 5 -5 6 -4
chceš-li trap se že ti v-kap-se zla-té min-ce ne-chřes-tí

-5 -5 5 -4 -5 -5 5 -4 -5 -5 -5 5 -4 4 -3 4
ne-mít žád-né ka-ma-rá-dy to-mu já ří-kám ne-ště-stí

-5 6 -6 -6 -5 6 -6 -6
R: Ne-mít pra-chy NEVADÍ! ne-mít sr-dce VADÍ!

-5 6 -6 -6 -5 6 -6 -6 -6 -6 -6 6
za-žít kra-chy NEVADÍ! za-žít nu-du jó [:to va-dí:]

Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.

Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo,
hlavně nesmí býti smutno, natož aby se brečelo.