My Bonnie

6 8 -8 7 -8 7 -6 6 5
My Bon-nie lies ov-er the o-cean,

6 8 -8 7 7 -7 7 -8
My Bon-nie lies ov-er the sea,

6 8 -8 7 -8 7 -6 6 5
My Bon-nie lies ov-er the o-cean,

6 -6 -8 7 -7 -6 -7 7
Oh bring back my Bon-nie to me.

6 7 -6 -8
Bring back, bring back,

7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 7 -8 8
Oh bring back my Bon-nie to me, to me,

6 7 -6 -8
Bring back, bring back,

7 -7 -7 -7 -7 -6 -7 7
Oh bring back my Bon-nie to me.