Sedí sokol na javori

Sedí sokol na javori

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 -4 5 6 6 5 -4 4
Sedí sokol na javo-ri

7 -7 -6 7 7 6 5 6
/: sedí so-kol na javori

4 -4 5 6 6 5 -4 4
prebí-rá si drobné pe-rí :/

Prišel k němu starý jagár
/: prišel k němu starý jagár
já ťa sokol zastreliť mám :/

Nestrílaj mňa jagaríčku
/:nestrílaj mňa jagaríčku
mám malučkých sokolíčků :/

Sokolata děti moje
/:sokolata děti moja
kam sa spolem podějeme :/

Za Dunajem širé pole
/:za Dunajem širé pole
tam půjdeme děti moje :/